Metoder

Vi använder oss av många olika undersöknings- och analysmetoder – både kvantitativa och kvalitativa – och kan alltid skräddarsy projekten utifrån våra kunders specifika behov och önskemål. I vår verktygslåda finns bland annat:

Kvalitativa metoder

  • Fokusgrupper
  • Personliga djupintervjuer
  • Expertintervjuer
  • Paneldiskussioner/rundabordssamtal
  • Observationsstudier
  • Mystery shopping

Kvantitativa metoder

  • Webbenkäter
  • Telefonintervjuer
  • Postala enkäter
  • Intervjuer på stan
  • Besöksenkäter/besöksintervjuer

Skrivbordsanalyser

Utredningar och analyser av redan existerande kunskap och data – såväl sådant som finns internt hos våra kunder som externt i olika databaser, rapporter, artiklar etc.